Ochrana osobních údajů

Národní technická knihovna (dále jen NTK) je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Osobním údajem je podle § 4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách integrované knihovny NTK a VŠCHT to jsou zejména adresní a identifikační údaje zákazníka nebo údaje o jeho výpůjčkách či jiných transakcích.

NTK postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona a Knihovního řádu integrované knihovny dalších obecně závazných předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci NTK manuálním a automatizovaným způsobem. NTK zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tím účelem ověřuje.

Podrobněji viz samostatnou přílohu III Ochrana osobních údajů zákazníků integrované knihovny Knihovního řádu Integrované knihovny Národní technické knihovny, Vysoké školy chemicko-technologické a knihovny ÚOCHB.

 

Editor: David Shakhar Poslední změna: 28.11. 2015 09:11