Technické normy

Dozvíte se zde, jak se normy třídí, kde takovéto dokumenty hledat, jak je správně citovat, případně kde si můžete takovou normu pořídit. V závěru tohoto průvodce najdete odkazy na referenční zdroje a důležité webové stránky.

Terminologie

Norma

je dokument vytvořený na základě konsenzu a schválený uznaným orgánem, poskytující pro všeobecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků a zaměřený na dosažení optimálního stupně uspořádání v dané souvislosti.

Normy mají být založeny na společných výsledcích vědy, techniky a praxe a zaměřeny na dosažení optimálního společenského prospěchu.

Definici tohoto i dalších pojmů z oblasti technické normalizace naleznete v normě:

ČSN EN 45020:2007. Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník. Praha: Český normalizační institut, 2007-06-01. Třídící znak 01 0101.

Tvorba norem

O tvorbě norem ČSN si můžete přečíst na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem.

Pokud Vás zajímá tvorba zahraničních norem ISO, veškeré informace naleznete na stránkách Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Třídění technických norem

České technické normy jsou rozděleny do tříd a skupin. Každá norma je označena zkratkou ČSN a šesti číslicemi (tzv. třídicím znakem). První dvě číslice označují třídu. Druhé dvě číslice označují skupinu v rámci třídy. Poslední dvě číslice jsou pouze pořadové.

Seznam všech tříd norem ČSN

Každá evropská či mezinárodní norma (označena např. EN, ETSI, ISO, IEC), která je přejata do soustavy českých norem, se stává normou ČSN. Podíl těchto norem tvoří cca 90 % z celkové roční produkce technických norem u nás.

Evropské či mezinárodní normy jsou přejímány do soustavy ČSN (i s označením, které je doplněno zkratkou ČSN) těmito způsoby:

Vzory a příklady označení technických norem

Pro mezinárodní třídění norem se používá klasifikace ICS (International Classification for Standards).

K dispozici volně ke stažení je i kompletní příručka ICS kódů.

Elektronický přístup k normám ČSN v NTK

 • NTK předplácí databázi ČSN online, která je dostupná z vyhrazených počítačů ve Studovně časopisů ve 3. NP.
 • Databáze zpřístupňuje všechny platné normy, vydané ČNI (dnes ÚNMZ) a normy neplatné, které pozbyly platnosti po roce 1997, pokud byly zdigitalizovány.
 • Obsahuje všechny normy s přívlastkem ČSN, dále některé ISO normy a EN (přejaté evropské normy).
 • Normy si můžete prohlížet i jako neregistrovaný návštěvník NTK.
 • Z licenčních důvodů bohužel není možné normy tisknout ani jinak rozmnožovat, tzn. nelze je bezúplatně kopírovat, ani zasílat elektronické kopie e-mailem (nebo jinou elektronickou cestou).

Pozn.: Omezení ohledně půjčování norem vychází z nařízení ÚMNZ o Rozmnožování a rozšiřování norem.

Volně přístupné Stavební normy

Vybrané technické normy ve stavebnictví, které jsou závazné podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., jsou k dispozici volně ke stažení na stránkách ÚNMZ. Jedná se o:

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací;

ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek;

ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice;

ČSN 73 4301 Obytné budovy (a její změny).

Tištěné normy v NTK

 • Ve fondu NTK naleznete přes 38 500 tištěných technických norem ČSN.
 • Fond obsahuje veškeré ČSN normy, které byly vydány do konce roku 2003 a také normy s účinností od 1. 1. 2004.
 • Jsou umístěny v podzemních skladech NTK a jsou dostupné na vyžádání k prezenčnímu studiu ve studovně časopisů na 3. NP.
 • Na základě licenčních podmínek není u norem povoleno jejich kopírování, skenování ani fotografování.

Organizace uložení fondu norem:

Normy jsou řazeny do tříd, následně do skupin a v rámci skupin podle čísla normy. Fond je umístěn v krabicích, na kterých je uveden číselný rozsah v nich uchovávaných norem.

Seznam tištěných norem ČSN v NTK

Bohužel v NTK nenajdete tištěné oborové, podnikové ani zahraniční normy, pokud nebyly přejaty do soustavy ČSN!

Elektronický přístup k zahraničním normám v NTK

Přístup k plným textům zahraničních norem v NTK je v současnosti pouze od vydavatele IEEE přes rozhraní databáze IEEE Xplore Digital Library. Pro přístup do databáze je nutno se v NTK registrovat.

Normy v jiných knihovnách

Moravská zemská knihovna v Brně vlastní sbírku tištěných norem ČSN do roku 2011. Od tohoto roku pouze výběrově. Ve studovně jsou rovněž přístupné k nahlédnutí v tištěné podobě odvětvové normy TPG (plynárenství - povinný výtisk) a TNV (vodní hospodářství - výběrově).

Rovněž vlastní sbírku německých norem DIN z let 1993-2000 včetně návrhů a předběžných norem. K dispozici ke studiu je i neúplný fond z let 1978-1992.

Vyhledávání norem ČSN v databázi ČSN online

Existuje několik způsobů, jak vyhledat normu, kterou potřebujete. Tím nejsnazším je použít k vyhledání číslo normy nebo slova z názvu.

Při použití Rychlého hledání vyhledávání funguje pouze podle označení normy (např. ČSN ISO 7220, popř. pouze čísla normy). Pro vyhledávání pomocí názvových údajů či klíčových slov, musíte použít Podrobné vyhledávání.

Nenašli jste normu v ČSN online?

Nabízíme vám několik tipů, jak postupovat:

 • Ujistěte se, že před zadáním dotazu je formulář čistý a neobsahuje žádné údaje.
 • Nepoužívejte znaky pro rozšíření (tj. *,? apod.). U vyhledávání podle názvu lze použít pouze kořeny slova (např. metod staveb).
 • Systém reaguje na diakritiku, proto používejte přesné pravopisné termíny.
 • Dejte si pozor na volbu platných a neplatných norem v případě, že hledáte neplatnou normu!

Nejčastější problémy:

 • Nezobrazil se plný text, ačkoli je norma platná a vidíte ikonu PDF?
  Požádejte o pomoc knihovníka ve studovně, aby Vás odhlásil a znova přihlásil do databáze.
 • Norma je neplatná a v databázi nevidíte plný text?
  NTK má i tištěný fond norem od roku 1948 dostupný ve studovně ÚK ČVUT v 5. NP k prezenčnímu studiu! K ověření dostupnosti máte k dispozici i Seznam tištěných norem ČSN v NTK.
 • Norma je zahraniční, oborová anebo jiného typu a NTK ji nemá ve fondu?
  MZK v Brně uchovává německé normy DIN z let 1993 – 2000, výběrově také z let 1978 – 1992, ale pouze k prezenčnímu studiu. Pokud hledáte normu jinou, můžete si ji zakoupit přes specializované poskytovatele norem nebo navštívit Informační centrum ÚNMZ – Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1, které prodej rovněž zprostředkovává.

Citování norem dle normy ČSN ISO 690

Specifickým znakem technických norem je jejich označení a číslo, které uvádíme jako první. Pořadí dalších údajů v citaci se poté rovná údajům, pomocí kterých citujeme i ostatní tištěné dokumenty.

Označení normy. Název: podnázev. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, Datum publikování (ve tvaru YYYY-MM-DD). Dostupnost a přístup (u elektronických standardů). Poznámky.

Údaje o označení, názvu, místu a vydavateli normy jsou povinné, poznámky jsou volitelné. Do poznámek můžete uvést např. informace o třídícím znaku, platnosti normy, apod., např.:

ČSN ISO 3584:1975. Silniční vozidla. Upevnění mechanických spojovacích zařízení na zadním příčném nosníku nákladních automobilů. Praha: Český normalizační institut, 1993-12-01. Třídící znak 303669. Platnost ukončena 1. 10. 2002.

K citování můžete rovněž použít generátory citací na portálu Citace.com nebo Vydavatelství VŠCHT Praha. Pro registrované uživatele NTK nabízíme možnost generovat a spravovat své citace v citačním manažeru Citace PRO, do kterého se přihlásite vašimi přihlašovacími údaji pod ikonou NTK - Národní technická knihovna.

V případě problémů s citováním se vždy můžete obrátit na naše Referenční knihovníky.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

 • Prodej autorizovaných kopií mezinárodních a zahraničních norem
  ÚNMZ zhotovuje tzv. autorizované kopie norem za katalogové ceny. Tato praxe se týká především norem ISO, IEC, DIN, BS, ASTM a STN.
 • Prodej kopií zrušených norem ČSN a Oborových norem ON
  ÚNMZ vám zhotoví na vyžádání kopie zrušených ČSN a ON. Ty je třeba objednat v Informačním centru, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.
Oborové normy
byly v ČR k 31. prosinci 1993 zrušeny a částečně převedeny na normy podnikové. Lze si je objednat u autorizovaných prodejců norem.
Podnikové normy
dokumenty, které spadají do působnosti podniku a jsou jeho duševním majetkem. Nemají žádnou centrální evidenci ani distribuci.

Autorizovaní prodejci norem


Další smluvní prodejci technických norem

Katalogy a databáze norem


Další bibliografické báze technických norem a standardů

Evropské instituce

Mezinárodní a jiné zahraniční organizace

Autor: Marek Janik

Editor: Vojtěch Turek Poslední změna: 3.1. 2018 14:01