Rešerše

Zpracujeme pro vás bibliografickou rešerši.

Zajímá vás, jak rešerše vypadá? Podívejte se na ukázkovou rešerši.

V případě zájmu pro vás vytvoříme i průběžnou rešerši nebo přehled citovanosti.

Mezi zdroje, které prohledáváme, patří české i zahraniční katalogy, databáze (oborové i multioborové) či další tematicky relevantní odborné zdroje. Rešerše jsou vypracovány pouze na témata odpovídající profilu knihovny, tj. z technických oborů.

Jak si rešerši objednat

Vyplňte objednávku: Objednávka rešerše
Nebo přijďte: PO–PÁ od 8:00 do 20:00


Rešerše neposkytujeme studentům s výjimkou doktorandů.
Studentům doporučujeme individuální konzultace k vyhledávání nebo možnost bezplatného vyhledání omezeného množství zdrojů.

Pokud máte zájem o zpracování rešerše, nemusíte být registrovaným zákazníkem NTK. Knihovna si vyhrazuje právo objednávku rešerše odmítnout v případě překročení kapacitních možností Oddělení služeb NTK dle bodu 4.2.4. v části III Knihovního řádu. Rešerše je placená služba a její zpracování trvá 10 pracovních dnů. Informace o cenách naleznete v Ceníku služeb.

Bibliografická rešerše, která není citována dle normy

Výsledný soupis zahrnuje bibliografické záznamy dokumentů, které jsou převzaty z katalogů a databází a nejsou zpracovány podle citační normy ČSN ISO 690. Zadavatel rešerše si může v objednávce sjednat konečnou úpravu záznamů podle normy. Upozorňujeme, že tyto úpravy jsou časově náročné a zvyšují výslednou cenu za zpracování rešerše (max. o 3 hod.).

Doplňková rešerše

Rešerše uvádějící nejnověji zachycené prameny informací, jimiž se na žádost uživatele doplňuje dříve zpracovaná (základní bibliografická) rešerše.

Průběžná rešerše

Rešerše, která je výsledkem nepřetržitého sledování materiálu k danému informačnímu požadavku a jejíž jednotlivá pokračování (dávky) se poskytují uživateli zpravidla periodicky.

Přehled citovanosti

Na základě Vámi dodaného seznamu literatury či jména autora/autorů lze vyhotovit rešerši zaměřenou na citovanost ve zdrojích dostupných v NTK (Web of Science, SCOPUS, Science Direct, Google Scholar). Je nutné upozornit, že zmíněné zdroje se primárně zaměřují na angloamerickou provenienci a důraz je kladen na elektronické publikace.

Katalog NTK a vybrané české a zahraniční katalogy

 • Prohledány jsou české a zahraniční katalogy knihoven.
 • Typ dokumentů: ve větší míře se jedná o dokumenty v tištěné podobě (odborné publikace, články v časopisech, diplomové práce, skripta apod.).
 • Dostupnost dokumentů: dokumenty jsou dostupné v knihovnách v ČR a je možné o ně zažádat prostřednictvím meziknihovní služby NTK (kromě závěrečných VŠ prací bakalářských a diplomových).

Elektronické zdroje NTK

 • Prohledány jsou licencované zahraniční databáze a české faktografické databáze (tento balíček je přístupný pouze registrovaným zákazníkům NTK).
 • Typ dokumentů: podle typu databáze. Může se jednat o citace nebo plné texty článků, kapitol knih, knih, zákonů nebo patentů. Dostupné jsou v elektronické podobě (formát PDF nebo HTML).
 • Dostupnost dokumentů: online (využijte Vzdálený přístup NTK), z budovy NTK (wifi síť, nebo terminály či infokiosky ve veřejné části NTK), ze studovny časopisů ve 3. NP (přístup k databázím: Databáze norem ČSN online, Anopress IT, ASPI, CODEXIS a Kramerius).

Volně dostupné odborné zdroje

 • Podle tématu dotazu či dle požadavků uživatele jsou prohledány dostupné odborné zdroje. Tento balíček zdrojů je náročný na zpracování, tzn. očekávejte vyšší časovou náročnost rešerše. V rámci tohoto balíčku můžeme také prohledat katalogy patentů (EPO, U.S. Patent and Trademark Office, Úřad průmyslového vlastnictví aj.) či oborové databáze (PubMed, TRID, DRIVER, J-STAGE).
 • Typ dokumentů: může se jednat o všechny typy elekronických dokumentů.
 • Dostupnost dokumentů: plný text dostupný dle možností databáze.

Objednávka rešerše

Rešerši lze objednat:

Smluvní podmínky

Objednávka rešeršních služeb není závazná. Po vyplnění objednávkového formuláře Vás bude telefonicky kontaktovat pracovník NTK, který s Vámi doladí závaznou objednávku rešerše. Objednávku mohou změnit pouze pracovníci Oddělení služeb NTK. V případě problémů či nejasností ve Vašem zadání (například při předpokládaném překročení uvedené částky, při nesprávném zadání klíčových slov – a tedy nulových výsledcích v balíčku zdrojů atd.) Vás budeme kontaktovat. Pečlivě rozvažte kritéria svého rešeršního požadavku. Objednávka by měla především obsahovat dobře specifikované téma a co nejpřesnější výběr klíčových slov (v českém a dalším jazyce, který budete požadovat).

Storno objednávky

Bezplatné storno objednávky může být provedeno pouze do 24h po doručení objednávky. Po překročení tohoto limitu Vám bude účtována provedená práce. Žádost o storno objednávky můžete zaslat e-mailem na adresu: reference@techlib.cz.

Pole 'Poznámka'

Do pole poznámka v objednávce můžete uvést své preference:
 • jaký typ dokumentu preferujete (např. články, monografie, závěrečné práce, normy, patenty, legislativní dokumenty apod.)
 • jaký druh dokumentu preferujete (zda tištěné nebo elektronické)
 • obor (podle něj pak naši pracovníci prohledají oborové knihovny zapadající do Vašeho profilu)

Dodání rešerše

Časová lhůta zpracování je deset pracovních dnů (PO-PÁ). Do stanovené lhůty se nezapočítává den objednání. Časová lhůta začíná běžet následující den nebo od vyjasnění všech klíčových parametrů zadání rešerše.
Pozor! Lhůta zpracování se může lišit od dodání. Rešerše Vám bude dodána až po uhrazení částky za rešeršní služby (při platbě fakturou může dojít k několikadennímu prodlení mezi zpracováním a dodáním rešerše). Rešerši obdržíte v elektronické podobě emailem (ve formátu PDF, případně ve formátu RTF) nebo v tištěné podobě (vyzvednutím v NTK u Infopultu v 3.NP).
O vypracování rešerše Vás naši pracovníci upozorní zasláním e-mailu (nebo telefonicky).

Platba rešerše

Vypracovanou rešerši lze uhradit:
 • v hotovosti na pokladně v 1. NP budovy NTK
 • pomocí platebního systému NTK (platí pouze pro zákazníky NTK)
 • převodním příkazem na základě faktury
 • prostřednictvím aktivního účtu ve VPK
Pro zákazníky NTK je výrazně efektivnější a rychlejší využít platebního systému NTK než platby fakturou. Ceny rešerší jsou účtovány dle Ceníku služeb NTK.

Návazné služby

Následné dodání plných textů dle výběru je doplňková služba pro registrované zákazníky NTK nebo registrované uživatele VPK. Při objednání rešerše je možné dojednat i podmínky následného dodání plného textu. V rámci této návazné služby zajišťujeme dodání Vámi požadovaného dokumentu ze zdrojů uvedených v rešerši prostřednictvím meziknihovních služeb, VPK a ostatních služeb dodávání dokumentů.

Ukázková rešerše

Ukázkovou rešerši naleznete zde.
 
 
 
Editor: Jana Orlová Poslední změna: 11.9. 2017 15:09